اهواز شهری در جنوب ایران

/
شهر اهواز در روزگار ساسانیان از شهرهای عمده خوزستان به شمار می‌رفت و از مراکز عمده صنایع نساجی خوزستان بود. برای دریافت...