استخدام - شرکت بین المللی آتور ایگل
default-logo

فرصت هــای شغلی شرکت بین الـــمللی گـــردشگری آتــــــورایگل

متقاضیان محترم می توانند با پر کردن فرم استخدامی زیر رزومه ی کاملی از خود را در فایل شرکت بین المللی گردشگری آتورایگل ثبت کنند. پس از بررسی توسط متخصصین و در صورت لزوم با شما حتما تماس خواهیم گرفت.


فرم استخدام

  • اطلاعات و مشخصات فردی

  • مشخصات تکمیلی فردی

  • سوابق تحصیلی

  • سوابق کاری

  • دوره های تخصصی