آژانس آتورایگل

قرار داد مسافر و آژانس

شرایط ویزا و گذرنامه:

۱. همراه داشتن گذرنامه اي که حداقل شش ماه از اعتبار آن باقی مانده الزامیست و این برعهده مسافر می باشد(صحت پاسپورت نیز بر عهده مسافر می باشد.)

۲. در صورت عدم صدور ویزا توسط کشور مقصد، هیچگونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود ولی موظف است مستندات و مدارک عدم صدور را به مسافر ارائه نماید.

۳. چنانچه صدور ویزا و تحویل گذرنامه در آخرین لحظات مانده به شروع سفر توسط سفارتخانه مربوطه صورت پذیرد ، مسافر موظف به شرکت در تور و استفاده از ویزاي صادره خواهد بود.

۴. کارگزار مجاز است در صورت انصراف مسافر از سفر ، روادید اخذ شده براي وي را از طریق سفارت صادر کننده ابطال نماید.

۵. درصورتیکه ویزاي شخص یا اشخاصی (حتی از گروه) به هر دلیلی رد (مرفوض) یا دیرتر از موعد مقرر توسط اداره مهاجرت تحویل گردد، هیچگونه مسئولیتی برعهده آژانس نمی باشد و جرایم مربوطه (از جمله سوخت بلیت و نوشو هتل) بر عهده مسافر میباشد و (باقی) مسافرین ملزم به استفاده از خدمات درخواستی می باشند درصورت انصراف ملزم به پرداخت تمام مبلغ خدمات درخواستی (شامل بلیط ها، ویزاها ، هتل ها وسایرخدمات درخواستی) می باشند.

۶. ویزا داراي مدت اعتبار مشخص براي ورود به کشور مقصد می باشد همچنین پس ازورود به کشور مقصد فقط می توان مدت زمان مشخصی در آن کشور ماند بدیهی است تخلف از هر یک ازدومورد فوق (واردشدن به کشور مقصد بعد از اتمام تاریخ اعتبار ویزا و یا ماندن در کشور مقصد بیش از مدت زمان مجاز ) باعث ایجاد خسارت مالی به آژانس می گردد که مسافر ملزم به پرداخت آن خواهد بود.

۷. آژانس درصورت لزوم مجاز به ابطال ویزاي مسافرین خواهد بود و کلیه هزینه هاي مربوطه به اضافه جرایم ابطال سفر برعهده مسافر می باشد.

۸. مسافرانی که درخواست ویزا نموده اند درصورت تشخیص کارگزار کشور مقصد گذرنامه آنها اخذ و هنگام مراجعت در فرودگاه به آنها مسترد می شود .

۹. درصورتیکه مسافر به هر دلیلی (از جمله نداشتن ویزاي مناسب ویا مشکلات مالیاتی و یا …) ممنوع الخروج باشد ویا از ورود او و همراهانش به هر دلیلی به کشورترانزیت ویا مقصد جلوگیري به عمل آید و ممنوع الورود باشد هیچگونه مسئولیتی متوجه آژانس نمی باشد و مسافرین ملزم به پرداخت تمام مبلغ خدمات درخواستی (خسارت ویا هزینه هاي احتمالی) می باشند.

 

تعهدات کارگزار :

۱. در صورتیکه خدمات موضوع این قرارداد در قالب تور ارائه گردد کارگزار متعهد است برنامه سفر مورد توافق را بطور کامل و دقیق انجام دهد و در صورت وقوع هرگونه پیشامد غیرمنتظره اي ازقبیل جنگ،شورش اعتصاب، شرایط جوي و مشکلاتی که از کنترل کارگزار خارج بوده و سبب ابطال و یا تغییر برنامه گشت و یا مسافرت شود مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

۲. کارگزار متعهد است نسبت به تنظیم قرارداد اقدام و یک نسخه ازآن را در قبال اخذ رسید به مسافر ارائه دهد.

۳. کارگزار متعهد است در صورت بروز هرگونه اتفاقی براي مسافر یا مسافرین در کشور مقصد ، سفارتخانه جمهوري اسلامی ایران در آن کشور را مطلع سازد.

۴. در صورتیکه خدمات موضوع این قرارداد در قالب تور ارائه گردد کارگزار متعهد است براي سفر، راهنمایی متخصص، مجرب و مسلط به امور را باگشت همراه نماید.

۵. کارگزار متعهد است تاریخ و شماره انصراف کتبی مسافر را در دفاتر رسمی خود ثبت کند.

 

تعهدات مسافر :

۱. چنانچه مسافر در کشور مقصد مرتکب تخلفی گردد و این عمل جریمه و خسارتی را متوجه کارگزار نماید متعهد به جبران آن خواهد بود .

۲. مسافر متعهداست درخواست انصراف ازسفر خود را حضوري و یا توسط نماینده رسمی و به صورت کتبی به کارگزار اعلام و رسید دریافت نماید.

٣. مسافر متعهد است براي پیگیري امور تور فقط از طریق فردي که به نمایندگی از سوي ایشان اقدام به ثبت نام نموده پیگیري نمایند.

۴. حفظ چمدان ها، اموال، مدارك شخصی به عهده مسافر بوده درصورت بروزهرگونه اتفاق براي هریک ازآنها،هیچ مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

۵. مسافر متعهد است درطول سفر شئونات اسلامی را رعایت نموده و از ایجاد مزاحمت براي سایر مسافرین خودداري نموده و با تور به کشور باز گردد. بدیهی است درصورت عدم رعایت این مهم توسط مسافر کارگزار مجاز است به محض ورود مسافر به کشور گزارش آنرا در اختیارنیروي انتظامی قرار داده و کلیه خسارات مادي وارده احتمالی را از وي مطالبه نماید .

۶. مسافر متعهد است در ساعات برنامه ریزي شده در برنامه هاي گشت شرکت نماید در غیر اینصورت هیچ مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

۷. مسافر متعهد است تضمینی راطبق توافق طرفین تعیین و در قبال اخذ رسید به صورت ودیعه نزد کارگزار بسپارد تا در صورت بروز هرگونه تخلفی ازسوي مسافر، بعنوان خسارت و یا جریمه طبق این قرارداد توسط کارگزار مورد بهره برداري قرار گیرد.

۸. مسافرمی بایست ٣۰ روز پس از بازگشت از سفر، جهت اخذ تضمین و یا سایر مدارك تحویلی به کارگزار با در دست داشتن اصل گذرنامه که حاوي مهر ورود و خروج دو کشور مبدا و مقصد می باشد به کارگزار مراجعه نماید.

۹. مسافر متعهد است هزینه ارزي خود را تامین نماید.

۱۰. مسافر می بایست از عکسبرداري از سفارت ها و اماکن دولتی و نظامی و همچنین از همراه داشتن هرگونه قرص خواب آور، مسکن، آرام بخش و قرص هاي کدئین و هرگونه مواد مخدر جداً خودداري فرمایید چون در صورت مشاهده جریمه و زندان از جمله قوانین کشورها می باشد .

۱۱. نقض قوانین کشورها همچون تاخیر در خروج ، انجام اعمال خلاف عفت عمومی ، شرب خمر در ملاعام ، حمل یا استعمال مواد مخدر، داروهاي غیر مجاز ،زد و خورد ، گدایی ، دزدي ، تصادف ، فرارو همراه داشتن قرص هاي مخدر ، همراه داشتن ارز تقلبی ( دلارو یا هرگونه پول جعلی ) و غیره که به ایجاد خسارت براي آژانس منتهی می گردد مسافرملزم به پرداخت تمامی خسارت وارده به آژانس بدون قید و شرط ، ظرف مدت حداکثر ۴۸ ساعت می باشد.

۱۲. مسافر هنگام ورود به مقصد باید مراقب درج مهر ورود و هنگام خروج نیز باید مراقب درج مهر خروج در گذرنامه خود و همراهانش باشد و هنگام برگشت و تسویه حساب با آژانس یک کپی مهرهاي ورود و خروج گذرنامه خود و همراهانش همراه با اصل گذرنامه ها را به آژانس تحویل نماید .

۱٣. درصورتیکه مسافر به هر دلیلی (از جمله نداشتن ویزاي مناسب ویا مشکلات مالیاتی و یا …) ممنوع الخروج باشد و یا از ورود او و همراهانش به هر دلیلی به کشورترانزیت ویا مقصد جلوگیري به عمل آید و ممنوع الورود باشد هیچگونه مسئولیتی متوجه آژانس نمی باشد و مسافرین ملزم به پرداخت تمام مبلغ خدمات درخواستی (خسارت ویا هزینه هاي احتمالی) می باشند.

۱۴. مسافر موظف به حضور به موقع در فرودگاه و همچنین براي استفاده از سرویس گشتها و غیره می باشد بدیهی است که در غیر اینصورت تمامی هزینه هاي مربوطه برعهده مسافرین بوده و ایشان در این رابطه هیچگونه ادعائی ندارد .

۱۵. مسافرین گرامی هنگام تحویل گرفتن اتاق از سالم بودن تمام وسایل و تجهیزات داخل اتاق مطمئن شوید ، چراکه مسئولیت
هرگونه خسارت به وسایل اتاق برعهده مسافر می باشد.

۱۶. حفظ اموال و دارایی هاي مسافر بر عهده خود ایشان می باشد و آژانس نسبت به مفقود شدن و یا سرقت اموال ایشان هیچگونه مسئولیتی ندارد.

۱۷. پرداخت عوارض خروج از کشور ، عوارض توسعه جهانگردي و غیره بر عهده مسافر می باشد .

۱۸. مسافر هنگام ورود به مقصد باید مراقب درج مهر ورود و هنگام خروج نیز باید مراقب درج مهر خروج در گذرنامه خود و همراهانش باشد و هنگام برگشت و تسویه حساب با آژانس یک کپی مهرهاي ورود و خروج گذرنامه خود و همراهانش همراه با اصل گذرنامه ها را به آژانس تحویل نماید .

 

شرایط عمومی :

۱. در صورت چارتري بودن پرواز ، هتل و یا هردو امکان کنسلی ، تغییر تاریخ و تغییر نام وجود ندارد بنابراین وجهی نیز مسترد نخواهد شد.

۲. درصورت انصراف مسافر از سفر و یا عدم استفاده ازخدمات این قرارداد به هردلیل چنانچه پرواز، هتل و یا هر دو چارتري باشد طبق بند۱ همین ماده و در غیر اینصورت طبق مقررات ایرلاین، هتل و سفارت خانه مربوطه کشور مقصد عمل خواهد شد.

٣. مسئولیت هرگونه کنسلی و یا تاخیر در پرواز متوجه ایرلاین بوده و کارگزار نهایت تلاش خود را جهت اعزام مسافرین با اولین پرواز با توافق و رضایت مسافرین بکارخواهد بست بدیهی است دراین صورت هرگونه افزایش احتمالی درنرخ پرواز می بایست توسط مسافر پرداخت گردد.

۴. درصورت عدم امکان جایگزینی پرواز و یا عدم موافقت مسافر با تغییر پرواز و یا با پرداخت هزینه مازاد ، این قرارداد فسخ و هزینه بلیط ، هتل ویزا و سایر خدمات رزرو شده طبق بندهاي ۱ و ۲ این ماده از مسافر اخذ خواهد شد.

۵. مسافرینی که به صورت انفرادي سفر می کنند می بایست در اتاق یک تخته اقامت نموده و ما به التفاوت هزینه آن را پرداخت نماید.

۶. پرداخت هرگونه هزینه مازاددر هتل شامل افزایش تخت اضافه دراتاق، استفاده از مینی بار داخل اتاق، استفاده از تلفن هتل ، اینترنت و … که دراین قرارداد به آن اشاره نگردیده است به عهده مسافر بوده و می بایست قبل از خروج نسبت به تسویه حساب با هتل اقدام نماید.

۷. درصورتیکه از جانب مسافر خسارتی به هتل ها، رستوران ها، اماکن تفریحی ، وسایل نقلیه و … وارد گردد می بایست شخصا نسبت به جبران خسارت اقدام نماید .

۸. مسافر مسئول حفظ چمدان ها، اموال و مدارك شخصی خود می باشد بنابراین هیچگونه مسئولیتی در این خصوص متوجه
کارگزار نخواهد بود.

۹. درصورتیکه پرواز توسط شرکت هواپیمایی به هر دلیلی کنسل شود، هیچگونه مسئولیتی متوجه آژانس نخواهد بود .

۱۰. درصورتیکه هواپیماي مسافرین به هر دلیلی با تاخیر وارد مقصد گردد این دفتر هیچگونه مسئولیتی بابت عدم انجام ترانسفر فرودگاهی نخواهد داشت .

۱۱. ساعت تحویل اتاق هنگام ورود مسافرین به هتل حدود ساعت ۱۴ و زمان خروج از هتل ساعت ۱۲ ظهر می باشد در صورت عدم تخلیه اتاق در ساعت مقرر یک شب هزینه هتل را جریمه خواهید شد . (توجه: تخت سوم در اتاق هاي سه تخته از نوع سفري می باشد که موقتاً در اتاق دو تخته گذاشته می شود).

۱۲. مسافرین گرامی هنگام تحویل گرفتن اتاق از سالم بودن تمام وسایل و تجهیزات داخل اتاق مطمئن شوید ، چراکه مسئولیت هرگونه خسارت به وسایل اتاق برعهده مسافر می باشد.

۱٣. کلیه مواد مصرفی یخچال همچنین استفاده از تلفن داراي هزینه جداگانه می باشد که درصورت مصرف از طرف هتل هزینه آن دریافت می گردد.

۱۴. تعداد وعده هاي صبحانه و ناهار مسافرین فقط به تعداد شب هاي رزرو شده می باشد (در صورت داشتن صبحانه و یا ناهار).

۱۵. حفظ اموال ودارایی هاي مسافر بر عهده خود ایشان می باشد و آژانس نسبت به مفقود شدن ویا سرقت اموال ایشان هیچگونه مسئولیتی ندارد.

۱۶. در صورت بروز هرگونه حادثه اي در طول سفر ، مسافر بر اساس شرایط بیمه حوادث پوشش داده شده حق استفاده از امکانات را دارد ودر این رابطه آژانس هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. بیمه نمودن مسافر براساس درخواست کتبی ایشان در همین قرارداد و تا سقف مورد نظر ایشان پس از پرداخت هزینه هاي مربوطه از طرف ایشان قابل انجام می باشد.

۱۷. در صورتیکه هتل رزرو شده به هر دلیلی از پذیرش مسافر و همراهانش خودداري نماید این آژانس از طریق کارگزار خود تنها
یک هتل هم درجه و معادل هتل رزرو شده به مسافر خواهد داد واین آژانس هیچگونه مسئولیتی نسبت به تغییرات احتمالی در مدیریت ویا ساختمان هتل ندارد .

۱۸. در صورت انصراف مسافر از مسافرت مبلغ ویزا و بلیط به طور کامل دریافت می گردد (غیر قابل استرداد) ودر صورت رزرو هتل مبلغ جریمه هتل (براساس درجه وقانون هتل) نیز دریافت می گردد ؛ بدیهی است چنانچه بلیط و یا هتل بصورت چارتر خریداري شده باشد کل مبلغ آن سوخت می شود و هیچ مبلغی به مسافر بازگردانده نمیشود.

۱۹. درصورت ایجاد تغییر در قیمت هر یک از خدمات ارائه شده (حتی نوسانات افزایش نرخ ارز) مسافر ملزم به پرداخت ما به التفاوت قیمت هاي محاسبه شده خواهد شد.

۲۰. درصورت بروز هرگونه ناهماهنگی در کشور مقصد مسافر حق هیچگونه برخورد ناشایست با کارگزاران آژانس را ندارد ومسافر باید موارد را بصورت کتبی به اطلاع آژانس رسانده تا پس از استعلام از کارگزار کشور مربوطه به آن رسیدگی گردد . بدیهی است در صورت هر گونه برخورد ناشایست آژانس از پاسخگویی معذور وحق تعقیب مسافر را در مراجع قانونی براي خود محفوظ می دارد.

۲۱. در خصوص ثبت نام گروهی فقط فردي که به نمایندگی از سوي مسافرین اقدام به ثبت نام وعقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به آژانس جهت پیگیري، ابطال و یا دریافت وجوه پرداختی می باشد و سایر مسافرین دراین خصوص مجاز به مراجعه به آژانس نمی باشند .

 

توجه: تحویل مدارك به مسافر یک یا دو روز مانده به پرواز و بعد از تسویه حساب کامل ، انجام می شود.مفاد این قراردادبطورکامل توسط مسافرویا نماینده ایشان مطالعه وامضاي آن به منزله موافقت بامفاد می باشد و حق هرگونه ادعائی خارج از موارد اینقرارداد را از خود وهمراهان خود سلب می نماید . این قرارداددر دونسخه تهیه گردید که هر نسخه به تنهایی داراي اعتبار قانونی یکسان می باشد مسافر و کارگزار ، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري را بعنوان حکم مرض الطرفین تعیین،تا درصورت بروز هرگونه اختلافی دررابطه بااین قرار داداعلام نظر نماید. بدیهی است نظر ایشان قطعی و براي طرفین لازم الاجراست.

 

نام و نام خانوادگی مسافر و یا نماینده مسافر                                                    شرکت آتورایگل
برنامه سفر دریافت شده است / امضاء                                                             مهر و امضاء

 

حساب هاي رسمی شرکت به نام مدیر عامل علی اقدام جهت واریز مبالغ خدمت شما مسافرگرامی معرفی میگردد. بدیهی است واریز به حسابهاي دیگر هیچ گونه ارزش قانونی ندارد.

بانک ملت :
شماره حساب: 5354517671
شماره کارت: 6104337907605677

بانک پاسارگاد :
شماره حساب: 334800109327911
شماره کارت: 5022291020057087

 

این قرارداد بدون مهر و امضاي شرکت بدون اعتبار می باشد.

 

دانلود قرارداد

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *