آژانس آتورایگل

بانک پاسارگاد – علی اقدام

شماره کارت : 7087 – 2005 – 2910 – 5022

شماره حساب : 1-10932791-800-334

شماره شبا : IR580570033480010932791101

بانک ملت – علی اقدام

شماره حساب : 5677 – 0760 – 3379 – 6104

شماره حساب : 5354517671

شماره شبا : IR410120020000005354517671